Sanacija državne ceste skozi Podgoro

Nadaljevati je potrebno obnovo državne ceste, sploh v naselju Slatna je bila po izgradnji občinskega vodovoda slabo rekonstruirana, zato je ta odsek prvi na vrsti za obnovo. Skozi naselje Slatna bi bilo potrebno zgraditi pločnik za zagotavljanje varne šolske poti otrokom na poti do avtobusnega postajališča. KS Begunje je pozvala DRSI (Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije) k razširitvi ceste / prestavitvi kamnitih opornih zidov na začetku Srednje vasi ter na koncu Zadnje vasi (gledano iz Begunj). Postopki so v teku, sodelovanje z DRSI je korektno.

Rešitev: Tudi OR mora aktivno pristopiti k pritiskanu na DRSI RS glede čim hitrejše sanacije državne ceste, OR mora pripraviti projekt izgradnje pločnika skozi Slatno ter ga zgraditi.

Cesta proti Hlebcam

Proračun za l. 2021 planira načrt prenove ceste Lesce – Begunje. Tako odmaknjeno planiranje pomeni, da ceste, ki potrebuje tudi kolesarsko pot, še dolgo ne bo. To je za kraj kot so Begunje, ki ga obišče veliko turistov, nesprejemljivo.

Cesta ima od odseku trgovina – križišče s cesarsko cesto nekaj nevarnih in prometno slabih toč:

  • priključki na parkirišča Elana
  • glavni vhod Elana; -priključek iz Poljč
  • priključek iz Zgoše
  • križišče s cesarsko cesto

Ob tem manjkajo kolesarske in pešpoti.

Rešitev: rebalans proračuna.

Rantzingerjeva vila

Objekt je v občinski lasti in vseskozi je v njem bilo jedrno krajevno dogajanje (kultura). Preveri naj se možnost njene dogradnje in sanacije za osrednje kulturno središče kraja.

Rešitev: Idejni načrt

Participativni proračun

Občina Radovljica začenja s postopki za pripravo participativnega proračuna. To pomeni, da lahko občani predlagamo in izglasujemo projekte za katere bo porabljen denar iz občinskega proračuna.

Za KS Begunje, Mošnje in Otok bo delavnica v četrtek 18. junija ob 17.00 v Kulturnem domu Mošnje.

Vabljeni, da sodelujete!

Praznenje zaplavnega prostora za prodno pregrado na Blatnici

Spoštovane krajanke in krajani. 


V naslednjih dneh bo podjetje Nivo eko d. o. o. pričelo z deli praznenja zaplavnega prostora za prodno pregrado na Blatnici, nad naseljem Begunje na Gorenjskem. Ta del je namenjen zadrževanju proda in drugih nanosov iz zaledja. S tem se zagotavlja tudi poplavna varnost naselja. 


Prodna pregrada se nahaja na koordinatah GKY: 438972, GKX: 138173.
Prosimo, da se ne gibljete na območju del in upoštevate opozorilne table.


Marija Hrovat

Predsednica KS Begunje

Z 8. redne seje sveta KS Begunje

13.1.2019 se je sestal svet KS Begunje. Glavna tematika je bila zunanja ureditev OŠ Begunje. Na skupni seji so člani sveta KS, predstavniki OŠ Begunje in predstavniki OŠ Lesce zavzeli stališče do zunanje ureditve OŠ Begunje, ki se glasi:

Zunanja ureditev OŠ Begunje se ne ureja z OPPN, temveč s spremembami projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, ki naj upošteva izhodišča navedena v drugem poglavju dokumenta “STALIŠČE SVETA KS BEGUNJE, OŠ BEGUNJE IN OŠ F.S. FINŽGAR LESCE do projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, Ronix, avgust 2018”, ki je priloga tega sklepa. Projekt je potrebno zasnovati celostno, izvedba se lahko izvaja po fazah.

Svet je začel z zbiranjem predlogov in pobud, katere so najnujnejše stvari v krajevni skupnosti, ki jih je potrebno urediti v letu 2020.

Več v zapisniku na strani Seje sveta

Vabilo na 8. redno sejo sveta KS Begunje

VABILO

na 8. redno sejo sveta KS Begunje, ki bo 

v ponedeljek 13. januarja 2020 ob 18.00 uri v prostorih KS Begunje.

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Begunje
  2. Prometna ureditev OŠ Begunje: – pregled situacije

– PZI prometne ureditve

– opredelitev sveta KS 

  1. Priprava predlogov za nujna ter vzdrževalna dela na območju celotne KS Begunje v okviru proračuna za leto 2020.
  2. Razno

Povezava na vabilo in priloge…