Sanacija državne ceste v Slatni

Zaradi asfltiranja vozišča bo dne 16.10Zaradi asfaltiranja vozišča bo dne 24.10.2021 med 7.00 in 17.00  izvedena popolna zapora državne cesteR3/638-1132 BEGUNJE-BISTRICA(TRŽIČ) v naselju Slatna.

Izvedena bo menjava asfaltne prevleke od eko-otoka do ceste za v polje.

Popolna zapora ceste Lesce – Begunje zaradi asfaltiranja

Zaradi asfaltiranja bo od srede 14.7.2021 od 6.00 do četrtka 15.7.2021 do 5.00 izvedena popolna zapora občinske ceste LC 348051 Lesce-Begunje na odseku od križišča z JP 848816 Zgoša III do križišča z državno cesto R3- 1131 Žirovnica – Begunje. 

V času popolne zapore bo omogočen dostop za Elan. 

Obvoz bo po vzporednih cestah.

Komunala Radovljica bo v okviru vzdrževalnih del izvedla preplastitev cestišča občinske ceste LC 348051 Lesce-Begunje na odseku od križišča z JP 848816 Zgoša III do križišča z državno cesto R3- 1131 Žirovnica – Begunje, v dolžini približno 650 m.

Zaradi izvedbe del bo v terminu od 8.7.2021 do 16.7.2021 izvedena popolna in delna zapora občinske ceste.

Popolna zapora ceste se bo izvajala med 8.7.2021 in 13.7.2021 med 0.00 in 24.00 uro. V času pripravljalnih del, med 8.7.2021 in 11.7.2021, bo na navedenem odseku omogočen lokalni promet.

Asfaltiranje, ki je predvideno 12.7.2021 in 13.7.2021, bo izvedeno pod popolno zaporo, obvoz bo možen po vzporednih lokalnih cestah.

Zaključna dela, ki so predvidena med 14.7.2021 in 16.7.2021, se bodo izvajala pod delno zaporo, ki bo izvedena med 7.00 in 19.00 uro.

Delna zapora ceste v Begunjah

Občina Radovljica je izdala dovoljenje za delnozaporo občinske ceste JP 848811 Zgoša-Begunje, na odseku pri HŠ Begunje 49, zaradi prekrivanja strehe in priklopa na javno kanalizacijo.

Delna zapora ceste se lahko izvaja v terminu od 13.7.2021 do 14.8.2021 med 0.00 in 24.00 uro.

Delna zapora ceste v Begunjah

Občina Radovljica je izdala dovoljenje za delnozaporo občinskih cest JP 848791 Poljče I in JP 848795 Poljče V na odseku od HŠ Begunje 12 do Begunje 15a, zaradi obnove NN elektroomrežja TP Begunje – nadomestna.

Delna zapora ceste se lahko izvaja v terminu od16.6.2021 do 21.7.2021 med 7.00 in 17.00 uro.

Povečana prisotnost vojaškega osebja

Obveščamo vas da bo v tem tednu povečana prisotnost vojaškega osebja nanašem območju. V tem tednu, natančneje 3.6. in 4.6.2021 bo 132. Gorski polk iz Bohinjske Bele izvajal aktivnosti/usposabljanja na našem območju. Natančneje, enota cca 40 pripadnikov se bo usposabljala na lokaciji. Prihod z vozili do Begunj na Gorenjskem potem peš premiki po utrjenih makadamskihcestah in gozdnih potkah do sedla med Smokuškim vrhom in Pleče, pot bodonadaljevali proti Pleče – nazaj v dolino – Vrh Velikih Gač, Mali vrh in na drugo stran proti dolini Drage kjer se aktivnost zaključi. Enota se bo pomikala tudi izven utrjenih poti. Uporabe strelnega orožja ne bo. Vozila se bodo premikala le po utrjenih poteh, pehota pa tudi po gozdnih poteh.


Slovenska vojska 

Razvojni projekti KS Begunje

KS Begunje je po številu krajanov 3. največja v občini Radovljica vendar v razvoju tako v preteklosti kot sedaj zaostaja za središčem občine. KS si prizadeva za uravnotežen razvoj celotne občine, vendar posluha za to s strani Občine Radovljica ni dovolj.

Problematika je rešljiva, če je politična volja in pravilno postavljene priorite. Investicijski vložki iz proračunov OR pa niso bili sorazmerni prispevkom davkoplačevalcev iz KS Begunje, zato prihaja do tega, da se nekje v občini investira v nadstandard, drugje pa niti kanalizacije in varnih prometnih poti ni.

Zato smo se odločili, da javno objavimo seznam najpomembnejših projektov, ki jih KS Begunje na svojem prostoru vidi.

Predlogi za rešitev strateških razvojnih problemov sledijo razvojnim ciljem, ki jih je KS izpostavila v več Prostorsko-razvojnih usmeritvah in predlogih Načrtov razvojnih programov za OR«. V letu 2020 je izvedla urbanistično delavnico. UL, Fakulteta za arhitekturo je probleme prepoznala in nakazala rešitve.

Naštevanje problematike je opomnik občini, ki razvojne potrebe KS odlaga ali zanika. Strokovno oporečni občinski prostorski plani Begunjam delajo nepopravljive posledice.

Upamo, da bomo skupaj uspeli premakniti stvari na bolje.

Posamezni projekti so opisani pod rubriko Projekti. Vabljeni tudi k objavi vaših komentarjev.

Svet KS Begunje

Povezava Poddobrava-Begunje

Pred izgradnjo šole z vrtcem (1973/74) in novega naselja (po 1985), je OR planirala cesto na novo zazidalno območje Poddobrava. Ta bi bila podaljšek ceste nad Elanom, novi mostom ter do osrednje vaške ceste Begunje-Zgoša. Od tu se že sedaj zavije k šoli. Nesporni obveznosti pa se OR izmika. Leta 1996 je ob njeni trasi dovolila postaviti hišo, leta 2017 pa traso celo črtala iz PRO. V naravi je cesta mogoča po severni strani hiše.

Šola in Poddobrava sta po skoraj pol stoletja brez cestne povezave, ki je lokacijo šole in novo naselje utemeljevala. ¼ populacije Begunj prekomerno obremenjuje ozke vaške ulice proti cerkvi ali skozi Zgošo in jih zato naredi nevarne za najšibkejše uporabnike v prometu, osnovnošolce na poti v šolo, ker ni prostora za pločnike.

Leta 2008 in 2012 je trasa zanjo bila vrisana. 7.9.2016 je občina KS-u predstavila prometni model Begunj, ki ne podpira več obvoznice na vzhodni strani naselja. S to obrazložitvijo je leta 2017 traso, ki je obvoznico in šolo povezovala s krajem, črtala iz PRO. Trasa pa alternative nima.

Zaradi dejstva, da so Begunje ‘najmlajša KS v občini’, bo šola morala postati 9-letka in bo nova cesta več kot opravičena.

Tem dejstvom, ki šoli večajo pomembnost v kraju, kot tudi zaradi oviranih dostopov večjih vozil (gasilci, bus, ..), bi OR morala dati resno razvojno pozornost.

Šola je zgrajena na temeljih, ki prenesejo nadgradnjo. Ker ima tudi dovolj veliko telovadnico, bi morala biti občinska razvojna prioriteta.

Rešitev: sprememba PRO. KS vztraja na cestni povezavi trgovina-šola, ki je edina smiselna in je bila prvotno planirana. Obvoznica preko Drnče ni sprejemljiva, ker kraj želi omenjeno območje nameniti peščcem, kolesarjem, od motoriziranega prometa pa zgolj lastnikom zemljišč. To je tudi skladno s predhodno odločitvijo, da je Juliana Trail pelje točno po tej trasi, ki bi jo OR namenil obvoznici. Nenazadnje pa je smiselno in logično, da se celotni kraj poveže s središčem, kar bi obvoznica proti Zapužam preprečila, saj bi ¼ prebivalcev Begunj prometno oddaljila od kraja.

Iz prostorskega reda Občine Radovljica je bila v letu 2018 izbrisana trasa možne povezave Poddobrave s centrom Begunj, ki je bila v prostorskem redu ves čas.

Prostorski red 2016:

Prostorski red 2018:

Svet KS je na 17. redni seji 23.01.2018 sprejel sklep, da mora ta trasa dostopa do Poddobrave ostati v prostorskem redu Občine Radovljica vsaj dokler se ne poišče alternativna rešitev. Ker je bila to dosedaj edina rešitev, ki kvalitetno povezuje šolo in Poddobravo s centrom vasi, je nesmiselno, da se jo kar izvrže iz prostorskega reda brez da bi bila prej pripravljena alternativa.

Na odgovor Občine Radovljica še čakamo.

Pločnik skozi zgornji del Begunj

Če je OR s prometnimi študijami ugotovila, da vzhodna obvoznica mimo Begunj ni potrebna/smiselna, je potrebno obstoječo državno cesto, kot dokončno izbrano rešitev, skozi Begunje narediti nadgraditi, narediti varno in pretočno. Vzdolž odseka državne ceste med križiščem za Krpin in križiščem za Drago je potrebno zgraditi pločnik za pešce in hkrati razširiti cesto za normalno izvajanje prometa. Glede na to, da se turizem v občini povečuje, kar predstavlja dodatno obremenjevanje obstoječe infrastrukture, je pravilno in potrebno, da se investira v rekonstrukcijo tega odseka. Ta odsek je tudi šolska pot, ki pa trenutno otrokom ne nudi zahtevane varnosti v prometu. Ključen pri tem projektu je pravilen pristop OR do lastnikov zemljišč ob državni cesti, kjer jim mora za odkup zemljišč ponuditi poštene odkupne cene oz. pogoje, saj je konec koncev varnost tega odseka ceste v interesu popolnoma vseh. V preteklosti je v odnosu OR do lastnikov zemljišč v podobnih primerih prihajalo do napačnih ravnanj, ker je pripeljalo do tega, da lastniki na prizadetih območjih ne želijo več sodelovati z OR.

Rešitev: OR pristopi k izdelavi projekta izgradnje pločnika ob državni cesti, izvede odkup zemljišč ter pristopi k izdelavi pločnika