Povečana prisotnost vojaškega osebja

Obveščamo vas da bo v tem tednu povečana prisotnost vojaškega osebja nanašem območju. V tem tednu, natančneje 3.6. in 4.6.2021 bo 132. Gorski polk iz Bohinjske Bele izvajal aktivnosti/usposabljanja na našem območju. Natančneje, enota cca 40 pripadnikov se bo usposabljala na lokaciji. Prihod z vozili do Begunj na Gorenjskem potem peš premiki po utrjenih makadamskihcestah in gozdnih potkah do sedla med Smokuškim vrhom in Pleče, pot bodonadaljevali proti Pleče – nazaj v dolino – Vrh Velikih Gač, Mali vrh in na drugo stran proti dolini Drage kjer se aktivnost zaključi. Enota se bo pomikala tudi izven utrjenih poti. Uporabe strelnega orožja ne bo. Vozila se bodo premikala le po utrjenih poteh, pehota pa tudi po gozdnih poteh.


Slovenska vojska 

Razvojni projekti KS Begunje

KS Begunje je po številu krajanov 3. največja v občini Radovljica vendar v razvoju tako v preteklosti kot sedaj zaostaja za središčem občine. KS si prizadeva za uravnotežen razvoj celotne občine, vendar posluha za to s strani Občine Radovljica ni dovolj.

Problematika je rešljiva, če je politična volja in pravilno postavljene priorite. Investicijski vložki iz proračunov OR pa niso bili sorazmerni prispevkom davkoplačevalcev iz KS Begunje, zato prihaja do tega, da se nekje v občini investira v nadstandard, drugje pa niti kanalizacije in varnih prometnih poti ni.

Zato smo se odločili, da javno objavimo seznam najpomembnejših projektov, ki jih KS Begunje na svojem prostoru vidi.

Predlogi za rešitev strateških razvojnih problemov sledijo razvojnim ciljem, ki jih je KS izpostavila v več Prostorsko-razvojnih usmeritvah in predlogih Načrtov razvojnih programov za OR«. V letu 2020 je izvedla urbanistično delavnico. UL, Fakulteta za arhitekturo je probleme prepoznala in nakazala rešitve.

Naštevanje problematike je opomnik občini, ki razvojne potrebe KS odlaga ali zanika. Strokovno oporečni občinski prostorski plani Begunjam delajo nepopravljive posledice.

Upamo, da bomo skupaj uspeli premakniti stvari na bolje.

Posamezni projekti so opisani pod rubriko Projekti. Vabljeni tudi k objavi vaših komentarjev.

Svet KS Begunje

Povezava Poddobrava-Begunje

Pred izgradnjo šole z vrtcem (1973/74) in novega naselja (po 1985), je OR planirala cesto na novo zazidalno območje Poddobrava. Ta bi bila podaljšek ceste nad Elanom, novi mostom ter do osrednje vaške ceste Begunje-Zgoša. Od tu se že sedaj zavije k šoli. Nesporni obveznosti pa se OR izmika. Leta 1996 je ob njeni trasi dovolila postaviti hišo, leta 2017 pa traso celo črtala iz PRO. V naravi je cesta mogoča po severni strani hiše.

Šola in Poddobrava sta po skoraj pol stoletja brez cestne povezave, ki je lokacijo šole in novo naselje utemeljevala. ¼ populacije Begunj prekomerno obremenjuje ozke vaške ulice proti cerkvi ali skozi Zgošo in jih zato naredi nevarne za najšibkejše uporabnike v prometu, osnovnošolce na poti v šolo, ker ni prostora za pločnike.

Leta 2008 in 2012 je trasa zanjo bila vrisana. 7.9.2016 je občina KS-u predstavila prometni model Begunj, ki ne podpira več obvoznice na vzhodni strani naselja. S to obrazložitvijo je leta 2017 traso, ki je obvoznico in šolo povezovala s krajem, črtala iz PRO. Trasa pa alternative nima.

Zaradi dejstva, da so Begunje ‘najmlajša KS v občini’, bo šola morala postati 9-letka in bo nova cesta več kot opravičena.

Tem dejstvom, ki šoli večajo pomembnost v kraju, kot tudi zaradi oviranih dostopov večjih vozil (gasilci, bus, ..), bi OR morala dati resno razvojno pozornost.

Šola je zgrajena na temeljih, ki prenesejo nadgradnjo. Ker ima tudi dovolj veliko telovadnico, bi morala biti občinska razvojna prioriteta.

Rešitev: sprememba PRO. KS vztraja na cestni povezavi trgovina-šola, ki je edina smiselna in je bila prvotno planirana. Obvoznica preko Drnče ni sprejemljiva, ker kraj želi omenjeno območje nameniti peščcem, kolesarjem, od motoriziranega prometa pa zgolj lastnikom zemljišč. To je tudi skladno s predhodno odločitvijo, da je Juliana Trail pelje točno po tej trasi, ki bi jo OR namenil obvoznici. Nenazadnje pa je smiselno in logično, da se celotni kraj poveže s središčem, kar bi obvoznica proti Zapužam preprečila, saj bi ¼ prebivalcev Begunj prometno oddaljila od kraja.

Iz prostorskega reda Občine Radovljica je bila v letu 2018 izbrisana trasa možne povezave Poddobrave s centrom Begunj, ki je bila v prostorskem redu ves čas.

Prostorski red 2016:

Prostorski red 2018:

Svet KS je na 17. redni seji 23.01.2018 sprejel sklep, da mora ta trasa dostopa do Poddobrave ostati v prostorskem redu Občine Radovljica vsaj dokler se ne poišče alternativna rešitev. Ker je bila to dosedaj edina rešitev, ki kvalitetno povezuje šolo in Poddobravo s centrom vasi, je nesmiselno, da se jo kar izvrže iz prostorskega reda brez da bi bila prej pripravljena alternativa.

Na odgovor Občine Radovljica še čakamo.

Pločnik skozi zgornji del Begunj

Če je OR s prometnimi študijami ugotovila, da vzhodna obvoznica mimo Begunj ni potrebna/smiselna, je potrebno obstoječo državno cesto, kot dokončno izbrano rešitev, skozi Begunje narediti nadgraditi, narediti varno in pretočno. Vzdolž odseka državne ceste med križiščem za Krpin in križiščem za Drago je potrebno zgraditi pločnik za pešce in hkrati razširiti cesto za normalno izvajanje prometa. Glede na to, da se turizem v občini povečuje, kar predstavlja dodatno obremenjevanje obstoječe infrastrukture, je pravilno in potrebno, da se investira v rekonstrukcijo tega odseka. Ta odsek je tudi šolska pot, ki pa trenutno otrokom ne nudi zahtevane varnosti v prometu. Ključen pri tem projektu je pravilen pristop OR do lastnikov zemljišč ob državni cesti, kjer jim mora za odkup zemljišč ponuditi poštene odkupne cene oz. pogoje, saj je konec koncev varnost tega odseka ceste v interesu popolnoma vseh. V preteklosti je v odnosu OR do lastnikov zemljišč v podobnih primerih prihajalo do napačnih ravnanj, ker je pripeljalo do tega, da lastniki na prizadetih območjih ne želijo več sodelovati z OR.

Rešitev: OR pristopi k izdelavi projekta izgradnje pločnika ob državni cesti, izvede odkup zemljišč ter pristopi k izdelavi pločnika

Trgovina

OR je l. 2008 sprejela, 2012. pa potrdila občinski prostorski načrt (PRO). Določa tudi potek dela državne ceste (DC) kot meje občinskega podrobnega prostorskega načrta Begunje Center (OPPN B-C). Oba dokumenta pa trgovino oddaljujeta od realizacije.

Po PRO bi se državna cesta od pokopališča podaljšala za 100 m do ‘krožišča’ na severni strani Elana. Od tod bi krenila proti Poljčam.

Potrebe po večji trgovini so starejše od PRO. Lastnik objekta je l. 2016 kupil sosednje zemljišče, ki omogoča povečanje lokala in parkirna mesta. Idejni načrt je bil predstavljen OR in KS. Dostava za trgovino je planirana z lokalne ceste. Ko bi ‘postala’ ta iz lokalne postala državna, tam dostavna vozila več ne bodo smela stati. 

Čeprav je 7.9.2016 Župan predstavnikom KS-a povedal, da so ».. prepoznane napačne urbanistične poteze v PRO za Begunje ..«, OR za letos planira nadaljevanje l. 2017 prekinjene izdelave OPPN B-C. 

Leta 2017 pa je OR v PRO ukinila traso povezovalne ceste proti šoli in OPPN B-C naredila prostorsko popolnoma nelogičen. 

Rešitev: sprememba PRO in meja OPPN B-C.

Sanacija državne ceste skozi Podgoro

Nadaljevati je potrebno obnovo državne ceste, sploh v naselju Slatna je bila po izgradnji občinskega vodovoda slabo rekonstruirana, zato je ta odsek prvi na vrsti za obnovo. Skozi naselje Slatna bi bilo potrebno zgraditi pločnik za zagotavljanje varne šolske poti otrokom na poti do avtobusnega postajališča. KS Begunje je pozvala DRSI (Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije) k razširitvi ceste / prestavitvi kamnitih opornih zidov na začetku Srednje vasi ter na koncu Zadnje vasi (gledano iz Begunj). Postopki so v teku, sodelovanje z DRSI je korektno.

Rešitev: Tudi OR mora aktivno pristopiti k pritiskanu na DRSI RS glede čim hitrejše sanacije državne ceste, OR mora pripraviti projekt izgradnje pločnika skozi Slatno ter ga zgraditi.

Cesta proti Hlebcam

Proračun za l. 2021 planira načrt prenove ceste Lesce – Begunje. Tako odmaknjeno planiranje pomeni, da ceste, ki potrebuje tudi kolesarsko pot, še dolgo ne bo. To je za kraj kot so Begunje, ki ga obišče veliko turistov, nesprejemljivo.

Cesta ima od odseku trgovina – križišče s cesarsko cesto nekaj nevarnih in prometno slabih toč:

  • priključki na parkirišča Elana
  • glavni vhod Elana; -priključek iz Poljč
  • priključek iz Zgoše
  • križišče s cesarsko cesto

Ob tem manjkajo kolesarske in pešpoti.

Rešitev: rebalans proračuna.

Rantzingerjeva vila

Objekt je v občinski lasti in vseskozi je v njem bilo jedrno krajevno dogajanje (kultura). Preveri naj se možnost njene dogradnje in sanacije za osrednje kulturno središče kraja.

Rešitev: Idejni načrt