Povezava Poddobrava-Begunje

Pred izgradnjo šole z vrtcem (1973/74) in novega naselja (po 1985), je OR planirala cesto na novo zazidalno območje Poddobrava. Ta bi bila podaljšek ceste nad Elanom, novi mostom ter do osrednje vaške ceste Begunje-Zgoša. Od tu se že sedaj zavije k šoli. Nesporni obveznosti pa se OR izmika. Leta 1996 je ob njeni trasi dovolila postaviti hišo, leta 2017 pa traso celo črtala iz PRO. V naravi je cesta mogoča po severni strani hiše.

Šola in Poddobrava sta po skoraj pol stoletja brez cestne povezave, ki je lokacijo šole in novo naselje utemeljevala. ¼ populacije Begunj prekomerno obremenjuje ozke vaške ulice proti cerkvi ali skozi Zgošo in jih zato naredi nevarne za najšibkejše uporabnike v prometu, osnovnošolce na poti v šolo, ker ni prostora za pločnike.

Leta 2008 in 2012 je trasa zanjo bila vrisana. 7.9.2016 je občina KS-u predstavila prometni model Begunj, ki ne podpira več obvoznice na vzhodni strani naselja. S to obrazložitvijo je leta 2017 traso, ki je obvoznico in šolo povezovala s krajem, črtala iz PRO. Trasa pa alternative nima.

Zaradi dejstva, da so Begunje ‘najmlajša KS v občini’, bo šola morala postati 9-letka in bo nova cesta več kot opravičena.

Tem dejstvom, ki šoli večajo pomembnost v kraju, kot tudi zaradi oviranih dostopov večjih vozil (gasilci, bus, ..), bi OR morala dati resno razvojno pozornost.

Šola je zgrajena na temeljih, ki prenesejo nadgradnjo. Ker ima tudi dovolj veliko telovadnico, bi morala biti občinska razvojna prioriteta.

Rešitev: sprememba PRO. KS vztraja na cestni povezavi trgovina-šola, ki je edina smiselna in je bila prvotno planirana. Obvoznica preko Drnče ni sprejemljiva, ker kraj želi omenjeno območje nameniti peščcem, kolesarjem, od motoriziranega prometa pa zgolj lastnikom zemljišč. To je tudi skladno s predhodno odločitvijo, da je Juliana Trail pelje točno po tej trasi, ki bi jo OR namenil obvoznici. Nenazadnje pa je smiselno in logično, da se celotni kraj poveže s središčem, kar bi obvoznica proti Zapužam preprečila, saj bi ¼ prebivalcev Begunj prometno oddaljila od kraja.

Iz prostorskega reda Občine Radovljica je bila v letu 2018 izbrisana trasa možne povezave Poddobrave s centrom Begunj, ki je bila v prostorskem redu ves čas.

Prostorski red 2016:

Prostorski red 2018:

Svet KS je na 17. redni seji 23.01.2018 sprejel sklep, da mora ta trasa dostopa do Poddobrave ostati v prostorskem redu Občine Radovljica vsaj dokler se ne poišče alternativna rešitev. Ker je bila to dosedaj edina rešitev, ki kvalitetno povezuje šolo in Poddobravo s centrom vasi, je nesmiselno, da se jo kar izvrže iz prostorskega reda brez da bi bila prej pripravljena alternativa.

Na odgovor Občine Radovljica še čakamo.

Pločnik skozi zgornji del Begunj

Če je OR s prometnimi študijami ugotovila, da vzhodna obvoznica mimo Begunj ni potrebna/smiselna, je potrebno obstoječo državno cesto, kot dokončno izbrano rešitev, skozi Begunje narediti nadgraditi, narediti varno in pretočno. Vzdolž odseka državne ceste med križiščem za Krpin in križiščem za Drago je potrebno zgraditi pločnik za pešce in hkrati razširiti cesto za normalno izvajanje prometa. Glede na to, da se turizem v občini povečuje, kar predstavlja dodatno obremenjevanje obstoječe infrastrukture, je pravilno in potrebno, da se investira v rekonstrukcijo tega odseka. Ta odsek je tudi šolska pot, ki pa trenutno otrokom ne nudi zahtevane varnosti v prometu. Ključen pri tem projektu je pravilen pristop OR do lastnikov zemljišč ob državni cesti, kjer jim mora za odkup zemljišč ponuditi poštene odkupne cene oz. pogoje, saj je konec koncev varnost tega odseka ceste v interesu popolnoma vseh. V preteklosti je v odnosu OR do lastnikov zemljišč v podobnih primerih prihajalo do napačnih ravnanj, ker je pripeljalo do tega, da lastniki na prizadetih območjih ne želijo več sodelovati z OR.

Rešitev: OR pristopi k izdelavi projekta izgradnje pločnika ob državni cesti, izvede odkup zemljišč ter pristopi k izdelavi pločnika

Trgovina

OR je l. 2008 sprejela, 2012. pa potrdila občinski prostorski načrt (PRO). Določa tudi potek dela državne ceste (DC) kot meje občinskega podrobnega prostorskega načrta Begunje Center (OPPN B-C). Oba dokumenta pa trgovino oddaljujeta od realizacije.

Po PRO bi se državna cesta od pokopališča podaljšala za 100 m do ‘krožišča’ na severni strani Elana. Od tod bi krenila proti Poljčam.

Potrebe po večji trgovini so starejše od PRO. Lastnik objekta je l. 2016 kupil sosednje zemljišče, ki omogoča povečanje lokala in parkirna mesta. Idejni načrt je bil predstavljen OR in KS. Dostava za trgovino je planirana z lokalne ceste. Ko bi ‘postala’ ta iz lokalne postala državna, tam dostavna vozila več ne bodo smela stati. 

Čeprav je 7.9.2016 Župan predstavnikom KS-a povedal, da so ».. prepoznane napačne urbanistične poteze v PRO za Begunje ..«, OR za letos planira nadaljevanje l. 2017 prekinjene izdelave OPPN B-C. 

Leta 2017 pa je OR v PRO ukinila traso povezovalne ceste proti šoli in OPPN B-C naredila prostorsko popolnoma nelogičen. 

Rešitev: sprememba PRO in meja OPPN B-C.

Podgora: Kolesarska povezava

Zaenkrat glede na vse ostale pereče in bolj nujne probleme je ta točka bolj želja kot nujnost, vendar bi v prihodnosti vsekakor služila svojemu namenu predvsem izenačevanju možnosti šolajočih se otrok Podgore, kjer bi zaradi večje varnosti lahko otroci sami hodili na popoldanske aktivnosti v Begunje/Radovljico/Lesce s kolesi, saj v tem času javna prevozna sredstva ne delujejo. Prav tako v ne-zimskih mesecih cesto vse pogosteje zasedajo rekreacijski kolesarji, ki vozijo vzporedno, kar privede do konflikta interesov uporabnikov te ceste. Domačini želimo cesto uporabljati za vsakdanje obveznosti in nam veliko pomeni dobra pretočnost, medtem ko omenjeni kolesarji isto cesto vidijo kot območje sproščenega preživljanja prostega časa. Takšna kolesarska povezava bi bila lahko namenjena tudi kmetisjki mehanizaciji, kot je to primer v Bohinju.

Rešitev: Verjetno bo v okviru prihodnjih finančnih perspektiv EU na razpolago kar nekaj sredstev za trajnostno mobilnost, OR naj za izvedbo tega projekta poskuša pridobiti EU sredstva.

Podgora: Kanalizacija

Tako trenutna kot načrtovana ureditev čiščenja komunalne odpadne vode za območje Podgore nista primerni. Trenutne rešitve povzročajo, da se slabo prečiščene komunalne vode (iz greznic) izlivajo v potoke ali na nižje ležeča zemljišča, kar povzroča smrad in higiensko neustreznost potokov/okolja. Tudi rešitev, ki je predvidena s strani OR za novogradnje ni primerna, saj predvideva uporabo individualne čistilne naprave s ponikovalnico. Ponikovalnice Podgoro ne delujejo, zato odpadna voda, priteče na površje na nižje-ležečih zemljiščih in s tem povzroča nepotrebne medsosedske spore. Pravilna začasna rešitev, bi bila vodenje izpustov iz čistilnih naprav v vodotoke, dolgoročno pravilna rešitev pa izgradnja skupnih čistilnih naprav za posamezno naselje oz. skupino naselij, ki so blizu, npr. rastlinske čistilnenaprave.

Rešitev: OR bi morala spremeniti projektne pogoje za novogradnje ter pristopiti k izdelavi kanalizacijskega omrežja za posamezno naselje s skupno čistilno napravo za to naselje. Po podatkih, ki jih KS Begunje ima, OR takega pristopa nima v planih in ga ne podpira ter vztraja pri tem, da bo vsak objekt potreboval lastno individualno čistilno napravo.

Podgora: Ureditev odvajanja meteornih voda

Na širšem področju Podgore je potrebno sproti vzdrževati vodotoke in graditi nove rešitve za odvajanje meteornih voda glede na novo nastale potrebe. Področje je zaradi specifične geološke zgradbe tal (ilovnata tla) značilno po muhastem obnašanju vode, ki spreminja svoje vodotoke, koplje podzemne rove, brezna na obdelovalnih površinah ter uničuje cestno infrastrukturo (uničevanje muld, spodkopavanje in pokanje asfalta) v kolikor ni pravilno upravljana. Sprotno preventivno upravljanje je nujno tudi za izogib dragih sanacijskih ukrepov kot naprimer podor ceste med Zadnjo in Srednjo vasjo. Potok, ki je povzročil omenjeni podor na državni cesti, še vedno ni urejen in se prosto pretaka po zemljiščih nad obnovljenim delom ceste ter ob padavinah tudi preko opornih zidov in preko ceste. Zelo verjetno bo nekoč ta voda zopet našla pot pod cesto in začela s spodkopavanjem. Takih predelov ob državni in občinskih cestah je še več. Kritičen problem je tudi cesta v polje pod Srednjo vasjo/do hiše Mlaka 8, kjer voda zaradi neurejenosti ob vsakem deževju odnaša pesek na travnike, na cesto pa ga je potrebno neprestano ponovno dovažati (nepotrebni stroški in delo).

Rešitev: OR pristopi k izgradnji poterbnih manjkajočih sistemov odvodnavanja, problematika skupaj s konkretnimi problemi in lokacijami je bila že večrat posredovana OR, vendar dosedaj še ni bilo odziva.

Zadnja vas: ureditev priključka na državno cesto in rekonstrukcija ceste do Mlake

Priključek je bil že večkrat idejno narisan, nikoli do projektnega nivoja in korektno ovrednoten. Priključek je zelo nevaren zaradi nepreglednosti in je že bil vzrok prometnih nesreč, na žalost že tudi z udeležbo kolesarja in njegovimi telesnimi poškodbami v zadnjem letu. Nikakor ne smemo dopustiti, da se bo delo na tem problemu začelo še, ko bo prišlo do prve smrtne žrtve. Želimo, da OR sliši naše opozarjanje na perečo problematiko še pravočasno. Problematika čaka na reševanje že več kot 10 let.

Rešitev: OR mora takoj pristopiti k izdelavi priključka.

Prav tako mora OR pristopiti k rekonstrukciji občinske ceste Zadnja vas-Mlaka odsek Zadnja vas-Sv. Lucija. Na tem projektu so bile pobude podane na OR že v 2015, vendar se še ni premaknilo in sicer v sledečem vrstnem redu: ureditev lastniških razmerij, ureditev odvodnavanja meteornih voda ob cesti, rekonstrukcija ceste. Zaradi neprimernega ustroja ceste in nerešenega odvodnavanja cesta še hitreje propada. Pravilna rešitev bi bila poleg ureditve odvodnavanja še zamenjava celotnega ustroja pod cesto, saj se trenutna asfaltna prevleka nahaja zgolj na 10 cm gramoznega nasutja, pod katerim je zemlja.

Rešitev: OR pristopi čim prej vsaj k prvim dvem točkam: ureditev lastniških razmerij in odvodnavanja, da se zaustavi nadaljnje propadanje ceste.

Srednja vas: ureditev priključka na državno cesto

Priključek poljske poti v Srednji vasi oz. ceste do hiše Mlaka 8 je zelo nevaren in nepregleden. Poleg varnostnega vidika je problematičen tudi funkcionalni vidik, saj novejša in večja kmetijska mehanizacija ne more dostopati do obdelovalnih površin pod vasjo Srednja vas. V preteklosti je bila s strani sedanjega župana OR že podana obljuba, da se bo zgradil nov priključek s priklopom na državno cesto nekoliko bolj proti Slatni.

Rešitev: OR mora izpolniti obljubo župana in izvesti priključek.

Sanacija državne ceste skozi Podgoro

Nadaljevati je potrebno obnovo državne ceste, sploh v naselju Slatna je bila po izgradnji občinskega vodovoda slabo rekonstruirana, zato je ta odsek prvi na vrsti za obnovo. Skozi naselje Slatna bi bilo potrebno zgraditi pločnik za zagotavljanje varne šolske poti otrokom na poti do avtobusnega postajališča. KS Begunje je pozvala DRSI (Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije) k razširitvi ceste / prestavitvi kamnitih opornih zidov na začetku Srednje vasi ter na koncu Zadnje vasi (gledano iz Begunj). Postopki so v teku, sodelovanje z DRSI je korektno.

Rešitev: Tudi OR mora aktivno pristopiti k pritiskanu na DRSI RS glede čim hitrejše sanacije državne ceste, OR mora pripraviti projekt izgradnje pločnika skozi Slatno ter ga zgraditi.