Urejanje prometa pri POŠ Begunje

Na pobudo staršev, POŠ Begunje in KS je Občina Radovljica podala obljubo, da bo realizirala prometno ureditev pri POŠ Begunje. Trenutno je predlog idejne zasnove v usklajevanju.

OR je pripravila predlog, ki le delno ureja omenjeno območje in sicer le prometno ureditev. KS Begunje pa želi, da se urejanja območja okrog šole loti celovito – upoštevaje potrebe za razvoj šole v prihodnje (npr. učilnica v naravi, šolski vrt, večjo povezavo notranjih učnih prostorov z zunanjostjo, knjižnica, …) in na podlagi tega izvede prvo fazo, to je prometno ureditev.

Povezava Poddobrava-Begunje

Iz prostorskega reda Občine Radovljica je bila v letu 2018 izbrisana trasa možne povezave Poddobrave s centrom Begunj, ki je bila v prostorskem redu ves čas.

Prostorski red 2016:

Prostorski red 2018:

Svet KS je na 17. redni seji 23.01.2018 sprejel sklep, da mora ta trasa dostopa do Poddobrave ostati v prostorskem redu Občine Radovljica vsaj dokler se ne poišče alternativna rešitev. Ker je bila to dosedaj edina rešitev, ki kvalitetno povezuje šolo in Poddobravo s centrom vasi, je nesmiselno, da se jo kar izvrže iz prostorskega reda brez da bi bila prej pripravljena alternativa.

Na odgovor Občine Radovljica še čakamo.