Skoči na vsebino

Iz Krajevne skupnosti Begunje

Drage krajanke in krajani!

Pred vami je nova številka Krajevnih novic, ki nas je že krepko popeljala v pomlad.

Občina Radovljica je 25. marca 2019 po dolgi in burni razpravi končno sprejela odlok o proračunu za leti 2019–2020. Tudi svet KS Begunje je pripravil kar nekaj predlogov,nekaj zadev pa se vleče še iz prejšnjih mandatov. Prve tri mesece (januar–marec 2019) do sprejetja proračuna se je tako izvajalo začasno financiranje oz. sredstva so bila namenjena le za tekoče poslovanje krajevne skupnosti. Svet KS Begunje se je dotega trenutka sestal že na štirih delovnih sejah.

V naslednjih mesecih nas čakajo številna dela, ki bodo končno realizirana v tem proračunskem obdobju:

 • –  komunalne ceste in objekti (asfaltiranje in javna razsvetljava v Begunjah od št. 104–118),
 • –  sanacija prvega mostu (pri Robačniku), dva sta še v zelo slabem stanju, prav tako se stanje slabša na mostu Zgoša, pri katerem se bo poskusilo rešiti odvodnjavanje, da ne bo prihajalo do nadaljnjih poškodb,
 • –  promet v naselju Zgoša–Begunje: ureditev prometnega režima, najprej projektnadokumentacija,
 • –  nevaren prehod za pešce med pokopališčem in Avsenikom: prehod je na državnicesti in zadeve bo v kratkem uredil DRSI s postavitvijo hitrostne ovire in ustrezno signalizacijo,
 • –  umirjanje prometa Zapuže–dvorec Drnča, Dvorska vas–OŠ Begunje–vas Begunje:prihaja do velikih hitrosti, zato bo naročena prometna študija in ustrezno ukrepanje,
 • –  informacijske table: so bile že postavljene, zadeva je bila sprejeta v prejšnjemmandatu KS Begunje in je bila že realizirana, potrebno bo nekaj popravkov,
 • –  pokopališče Krpin: občina bo v letošnjem letu pridobila projektno dokumentacijo inzačela postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • –  predvidena so asfaltiranja manjših odsekov cest,
 • –  primarni vodovod od št. 104–120,
 • –  večnamenski objekt – rekonstrukcija gasilskega doma: že v tem letu naj bi senaročila dokumentacija,
 • –  vrtec Begunje: postavljena bo ustrezna varnostna ovira zaradi direktnega prehodačez cesto,
 • –  nadaljevanje sanacije Gradu Kamen,
 • –  Joža Murka: izdelane so geomehanske analize zaradi plazenja terena in izrednoslabega stanja same stavbe, ki je Plečnikova dediščina. Občina je njen lastnik in jo bo v naslednjih letih obnovila. S strani KS Begunje bodo izvedena nujna vzdrževalna dela, da se prepreči najhujše.
 • –  ureditev meteornih voda, cesta Zadnja vas–Mlaka, v 2019 naj bi občina uredila premoženjske razmere, nato sledi ustrezna sanacija,
 • –  oporni zid in most št. 105–113: izdelan je idejni projekt, ki zajema sanacijo mostu in obnovo opornega zidu v naslednjih dveh letih, sanacija ceste po letu 2021,
 • –  eko-otok Zapuže
 • –  postavitev solarne svetilke na Zgoši pri Elanu – Elan ne zagotavlja več osvetlitve,
 • –  OPPN center Begunje,
 • –  prometna ureditev pred OŠ Begunje: KS se bo aktivno vključila v dokončno rešitevtega problema, 1. faza z dodatnimi parkirišči je že izvedena,
 • – dodatna učilnica v OŠ Begunje ter
 • – javna razsvetljava šolske poti Poljče–Begunje.

To je le nekaj projektov, ostali so predvideni za naslednje proračunsko obdobje oz. sebo v letih 2019–2020 uredila dokumentacija. Nekateri zahtevnejši projekti pa sebodo izvajali po letu 2022.

Vse tekoče zadeve sproti rešuje krajevna skupnost. Krajane in krajanke naprošamo, da probleme sporočate po elektronski pošti na ks.begunje@siol.net ali po navadni pošti, možna je tudi prijava preko spletnih strani KS Begunje na FixMyStreet. V čim krajšem času bomo zadeve poskusili urediti, če je le to v naši pristojnosti in moči.

Krajanke in krajani, sami poskrbite za čisto okolico, pobirajte pasje iztrebke, ker so zato namenjeni posebni koši (psi morajo biti na povodcih, brez izjem), če vam ni odveč, naredite kaj za kraj, ne bo škodilo. Ne obremenjujte drugih s problemi, ki to niso.

Večkrat smo bili opozorjeni o velikih hitrostih v okolici šole, po poteh proti Drnči, Zapužam, Dvorski vasi, skozi Poljče … V prihodnosti se bodo izvajali nadzori in prosimo, da zmanjšate hitrosti, ne vozite po nepotrebnem po zelenih površinah in poskrbite za varnost otrok, starejših in na koncu vas samih.

Marija Hrovat, predsednica sveta KS

Skip to content