Skoči na vsebino

Parkirišče za potrebe OŠ Begunje

V Poddobravi so bila pred časom urejena parkirišča za potrebe OŠ Begunje. Na pobudo krajanov, ki opažajo, da parkirišča samevajo smo v januarju na občino poslali dopis, s predlogom za novo odločbo oz. dopolnilno tablo, kjer bi določen del parkirišč sprostili.


Prejeli smo spodnji odgovor, ki ga prilagamo v celoti:

Date: Mon, Jan 16, 2023 at 4:41 PM

Pozdravljena,
 
Glede spremembe prometne signalizacije na parkirišču v Poddobravi, se je potrebno predhodno dogovoriti tudi z vodstvom podružnične šole Begunje. Omenjeno parkirišče in parkirišče neposredno ob šoli je bilo zgrajeno izključno zaradi pomanjkanja parkirnih mest za potrebe šole. Z vodstvom šole je bil v sklopu načrtovanja prometne ureditve pri OŠ Begunje dogovorjen prometni režim za obe parkirišči. V Poddobravi je parkirišče v dopoldanskem času namenjen predvsem zaposlenim in tudi obiskovalcem šole, in sicer med 7. in 15. uro, od ponedeljka do petka. V preostalem času je parkirišče namenjeno vsem uporabnikom, tudi okoliškim prebivalcem, in sicer brez časovne omejitve.
 
Na občini smo mnenja, da uveden prometni režim na parkirišču v Poddobravi ustrezno regulira problematiko mirujočega prometa na tem območju. Parkirišče je prosto dostopno v popoldanskem in nočnem času, ko je večina okoliških stanovalcev doma. Naslednje dejstvo, ki ne govori v prid spremembi prometnega režima pa je sledeče: na območju Poddobrave se, razen podružnične šole, v večji meri nahajajo eno in več stanovanjske stavbe, ki morajo skladno z izdanim gradbenim in uporabnim dovoljenjem zagotavljati zadostno število parkirnih mest na lastnem zemljišču! Posledično na predmetnem območju ne bi smelo primanjkovati parkirnih mest, razen za potrebe šole, ki pa so bila v izdatnem številu zagotovljena z izgradnjo dveh parkirišč v sklopu nove prometne in zunanje ureditve PŠ Begunje.  
 
Vodstvo šole prosimo še za njihovo opredelitev do ugotovitve in predloga podanega s strani predsednice sveta KS Begunje, kajti kot je bilo predhodno pojasnjeno, smo na občini mnenja, da sprememba prometnega režima na parkirišču v Poddobravi ni utemeljena in tudi ni potrebna.
Hkrati vodstvo šole prosimo, da se parkirišči uporabljata skladno z dogovorom in postavljeno prometno signalizacijo. Dogovorjeno je bilo, da parkirišče v Poddobravi uporabljajo zaposleni šole z namenom, da je parkirišče ob šoli v večji meri namenjeno predvsem staršem šolajočih otrok (dostava in odvoz otrok) in ostalim obiskovalcem šole.
 
Lepo pozdravljeni
 
mag. Borut Bezjak, u.d.i.a.
Vodja oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije
 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
T: 04 537 23 30 • F: 04 531 46 84 • M: 051 339 727
borut.bezjak@radovljica.si •  www.radovljica.si
Skip to content