Skoči na vsebino

P R A V I L N I K

O GOSPODARJENJU NA POKOPALIŠČU

Pravilnik je bil pripravljen v skladu z odlokom občine Radovljica o načinu in pogojih izvajanja gospodarske službe pokopališke dejavnosti, urejanja pokopališč,… (Uradni vestnik Gorenjske št 46 z dne 7.12.1999 in sprejet na 27. redni seji sveta KS Begunje na Gorenjskem dne 6.03.2002.

I. UPRAVLJANJE NA POKOPALIŠČU

S pokopališčem, ki je komunalni objekt, v zemljiško knjižni lasti Župnije sv.Urha Begunje na Gorenjskem v skladu s pogodbo o najemu pokopališča št. 399/01 z dne 6.12.2000, v celoti upravlja KS Begunje na Gorenjskem, ki preko svojih organov vodi vzdrževanje, tekoče gospodarjenje in dograjevanje.

II. PROSTORSKA UREDITEV POKOPALIŠČA

1. Zemeljski grobovi klasični
Zemeljski klasični grobovi so enojni, dvojni ali trojni.
Za klasične zemeljske grobove je urejen kataster, ki določa razporeditev in število grobov.

V klasični zemeljski grob so možni pokopi krst pokojnikov v zemljo in shranjevanje žar s pepelom umrlega. Če se žara shrani v obstoječi klasični grob, se ta ne smatra kot žarni grob.

2. Zemeljski žarni grobovi

Za zemeljske žarne grobove je urejen kataster, ki določa razporeditev grobov.
V zemeljske žarne grobove se shranjujejo žare z ostanki pepela umrlega.

3. Grobovi v žarnem zidu

Za grobove v žarnem zidu je urejen kataster, ki določa mesto žarnega groba.
V žarne niše se shranjujejo žare z ostanki pepela pokojnega.

4. Evidence upravljalca pokopališča

Upravljalec pokopališča vodi evidenco grobov z izkazom oseb pokopanih v posameznem grobu, datumom pokopa in evidenco najemnikov grobov.

III. PRVI ZAKUP GROBOV IN ŽARNIH NIŠ

Klasični zemeljski grob, žarni zemeljski grob ali žarno nišo lahko prvič zakupi prebivalec KS Begunje na Gorenjskem, oziroma druga oseba, če je bil umrli prebivalec KS Begunje na Gorenjskem.
O izjemnih primerih odloča pokopališki odbor.
Prvi zakup zemeljskega groba, žarnega zemeljskega groba ali žarne niše se plača na način in v višini, kot določi svet krajevne skupnosti.
V primeru, da svojci umrlega ne morejo takoj plačati zakupnine, lahko plačajo zakupnino v treh zaporednih mesečnih obrokih.

V že najete grobove ali žarne niše so lahko pokopani oziroma je shranjen pepel umrlih, ki niso krajani naše KS, če s tem soglaša najemnik groba.

Grobovi in žarne niše se ne oddajajo v predhodni najem ampak šele v primeru rabe.

Ob prvem zakupu žarne niše se zakupnika seznani s pravili glede izgleda žarnega zida.

IV. STROŠKI NAJEMNIN IN NADOMESTILO ZA IZGRADNJO

1. Najemnik zemeljskega groba, žarnega groba in žarne niše plačuje letno najemnino do 31.12. tekočega leta na način in v višini, ki jo določi upravljalec pokopališča.

2. Najemniku, ki ne plača letne najemnine do 31.12. tekočega leta, se v 30 dneh pošlje prvi opomin, v 60 dneh drugi opomin in v 90.dneh tretji opomin priporočeno s povratnico.
Po izteku tega roka ima pokopališki odbor pravico grobno mesto odvzeti.
Najemnik je dolžan plačati tudi stroške opominjanja.

V. NAMEMBNOST SREDSTEV NAJEMNIN IN NADOMESTILA ZA ŽARNE NIŠE

Sredstva najemnin se prednostno uporabijo za upravljanje in gospodarjenje s pokopališčem in njegovo vzdrževanje (odvoz odpadkov, vodarina, električna energija, čiščenje,…) in za strošek ozvočenja pogrebne svečanosti vsakega pokojnika.

Sredstva nadomestil za izgradnjo žarnih niš se namenijo investicijam na pokopališču, ki jih sprejme in potrdi svet KS Begunje na Gorenjskem.

VI. IZVAJANJE PRAVILNIKA

Namen pravilnika je vzpostavitev pogojev za gospodarjenje s pokopališčem.

V zadevah, ki v pravilniku niso opredeljene, se uporablja Odlok o načinu in pogojih izvajanja javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanostih v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št.46 z dne 7.12.1999).

Za izvajanje pravilnika je odgovoren upravljalec pokopališča KS Begunje na Gorenjskem po svojih komisijah.

Predsednik pokopališkega odbora:
Marjan Legat

Predsednik sveta KS:
Branko Gogala univ.dipl.inž.

Skip to content