Skoči na vsebino

 

Na podlagi 17.člena Statuta Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem, sprejetega 3.11.1999 je sveta KS Begunje na Gorenjskem, na svoji seji dne 8.01.2003 z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov sprejel

P O S L O V N I K
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.člen

Ta poslovnik ureja način dela sveta krajevne skupnosti, postopek odločanja in razmerje do drugih organov krajevne skupnosti.

2.člen

Seje sveta krajevne skupnosti so javne.
Samo če terja javni interes, lahko svet odloči, da se javnost izključi.

3.člen

Svet krajevne skupnosti dela na rednih sejah, ki jih sklicuje predsednik na lastno pobudo.
Na izrednih sejah pa dela, če so sklicane na zahtevo župana ali najmanj tretjino članov sveta.

4.člen

Predsednik sveta mora redno sejo sklicati najmanj enkrat v treh mesecih.
Praviloma so seje sveta vsako 1.sredo v mesecu ob 19,00 uri (zimski čas) oz. 20,00 uri (poletni čas) v pisarni krajevne skupnosti.

5.člen

Dnevni red seje predlaga predsednik sveta ali najmanj četrtina članov sveta. Dnevni red seje lahko predlagajo vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje, skupaj z zahtevo za sklic seje. O predlaganem dnevnem redu razpravljajo na seji sveta in ga sprejmejo člani sveta z večino glasov navzočih članov sveta.
Praviloma je prva točka dnevnega reda razprava in odločanje o zapisniku prejšnje seje.
Na vsaki redni seji je predvidena točka za vprašanja in pobude članov sveta.

6.člen

V kolikor je na dnevnem redu točka, ki zahteva delo društev, organizacij ali drugih predlagateljev iz KS, se na sejo vabi njihov predstavnik.

7.člen

Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, če zakon, statut občine ali KS ne določa drugače.
Svet odloča o vseh zahtevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.

8.člen

Glasovanje na sejah je praviloma javno. Tajno se glasuje samo, če tako določa zakon, statut in ali tako zahteva najmanj en član sveta.

9.člen

O delu sveta se piše zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, predlogih in razpravljalcih in sklepe sprejete na seji.
Sklepi se oblikujejo na koncu vsake točke dnevnega reda in se ob koncu seje ponovno preberejo.

10.člen

Delo sveta vodi predsednik sveta izvoljen v skladu s 14.členom Statuta krajevne skupnosti. Predsednik opravlja naloge, ki jih narekuje delo sveta in naloge sprejete na sejah , samostojno ne sme opravljati nalog oz. sprejemati odločitev pomembnih za krajevno skupnost (urejanje prostora, finančno poslovanje,…), pridobiti mora mnenje večine članov sveta (korespondenčna seja).
Predsednik podpisuje vse finančne dokumente in dokumente v zvezi z delom sveta.
V primeru njegove odsotnosti te naloge prevzame podpredsednik.

11.člen

Svet krajevne skupnosti lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne odbore ali začasne komisije in druga delovna telesa, kar je opredeljeno v 20.,21. in 22.členu Statuta KS.

12.člen

Postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev poslovnika je enak kot za sprejem poslovnika.

Begunje, 8.01.2003 Predsednik sveta KS:
Drago Finžgar


Svet krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem je na 2.redni seji sveta dne 18.01.2011 sprejel

A n e k s št. 1
k poslovniku sveta krajevne skupnosti

Spremenjeni 4.člen poslovnika se glasi:

Predsednik sveta mora redno sejo sveta sklicati najmanj enkrat v treh mesecih.
Seje sveta so sklicane po dogovoru sveta v pisarni krajevne skupnosti.

Begunje, 18.01.2011

Marija Kavčič-Zupan
Predsednica sveta KS

Skip to content